بافت یکی از عناصر بصری است که از کنار هم قرار گرفتن نقاط، خطوط، سطوح، حجم ها و رنگ ها به وجود می آید و گاه به صورت تخت و گاه به صورت برجسته و فرورفته است. میزان و زاویه تابش نور بر نمایش بافت ها تأثیر بسزایی دارد. نور شدید و مستقیم، وضوح و کیفیت بافت را از بین می برد، در حالیکه نور کم و مایل باعث ایجاد تیرگی های شدید روی موضوع شده. یکی از ویژگی های زاویه تابش 90 درجه، تشدید بافت فیزیکی عناصر می باشد. برای لمس و درک سطوح متخلخ در تصاویر دوبعدی می بایست از زاویه تابش ۹۰ درجه برای نورپردازی استفاده کرد. زیرا در این زاویه تابش نقاط برجسته تحت تأثیر منبع نور بوده و مناطق فرورفته در سایه قرار می گیرند که همین امر موجب تشدید بافت فیزیکی می گردد.

زاویه تابش نور در عکاسی

زاویه تابش نور در عکاسی یکی از عناصر تاثیر گذار در معنا و مفهوم یک عکس، زاویه تابش نور بر سوژه موجود در تصویر است. نور بسته به منبع تولید آن ( منبع نور کوچک یا نقطه ای یا منبع نور بزرگ یا پراکنده شده ) کیفیتی مشخص

زاویه تابش نور در عکاسی ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۳:۰۹:۰۷