عکاسی آپارتمان زیرشاخه عکاسی معماری است که با هدف معرفی روابط فضایی یک بنا یا ساختمان انجام می پذیرد. برای عکاسی آپارتمان توجه به معماری و معماری داخلی یک ساختمان از کلیدی ترین مسائل مرتبط با عکاسی معماری است. یکی از موارد حائز اهمیت در عکاسی آپارتمان توجه به پرسپکتیو و خطوط عمودی و افقی در کادر است که برای کنترل هرچه بهتر آنها می توان از لنزهای تیلت شیفت بهره برد.

عکاسی ساختمان های مسکونی

عکاسی ساختمان های مسکونی عکاسی ساختمان های مسکونی فقط به ثبت تکنیکی عکس هایی از نمای ساختمان و فضاهای داخلی آن محدود نمی شود و می بایست از فرمی هنری پیروی کند و منطبق با اصول زیبایی شناسانه نیز باشد. عکاسی یک اثر معماری ( ساختمان های مسکونی

عکاسی ساختمان های مسکونی ۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۷:۵۳:۳۰