عکاسی نما ساختمان را می توان یکی از بخش های عکاسی معماری معرفی کرد. بدون شک برای معرفی یک اثر معماری می بایست ابتدای امر نمای آن بررسی و معرفی گردد. اولین بخش از هر ساختمان یا سازه معماری که مخاطب با آن روبرو می گردد، نمای آن است. در نتیجه معرفی هرچه بهتر و تکنیکی تر این جزء از ساختمان می تواند تآثیر بسزایی در مخاطب داشته باشد. یکی از موارد حائز اهمیت برای عکاسی نما توجه به زمان عکاسی و زاویه تابش خورشید می باشد که می تواند در خوانش صحیح و کامل جزئیات بکاررفته در طراحی و ساخت بسیار اثرگذار باشد.

عکاسی ویلا

عکاسی ویلا با توجه به تأثیرات متقابل هنر عکاسی و هنر معماری، عکاسی معماری حائز خصلتی گشته است که اعتماد معماران را به قدرت بیان ویژه عکس جلب نموده است. از این رو اغلب معماران برای بیان موثر حرفه و اندیشه خود، از میان تمام شیوه های بیان

عکاسی ویلا ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۶:۲۷:۰۰