عکاسی کریستال و شیشه یکی از سوژه های پرکاربد، لذت بخش و در عین حال بسیار سخت عکاسی صنعتی، عکاسی تبلیغاتی و عکاسی محصول است. لازم است بدانید برای عکاسی از اجسامی مانند بلور، کریستال و شیشه که همگی ماهیتی شفاف ( Transparent ) دارند می بایست به تکنینک های نورپردازی، نحوه ترکیب کردن و کنترل منابع نوری تسلط کافی داشته باشید. عکاسی از اجسام شفاف در بخش های زیادی از حرفه عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی کاربرد دارد.

عکاسی بلور و کریستال

عکاسی بلور و کریستال ( عکاسی اجسام شفاف ) عکاسی بلور، کریستال و شیشه یکی از سوژه های پرکاربد، لذت بخش و در عین حال بسیار سخت عکاسی صنعتی، عکاسی تبلیغاتی و عکاسی محصول است. لازم است بدانید برای عکاسی از اجسامی مانند بلور، کریستال و شیشه که

عکاسی بلور و کریستال ۱۳۹۷/۸/۱۱ ۶:۱۳:۰۰