از آنجا که برش طلایی رضایت بصری ما را کاملاً ناخودآگاه برآورده می سازد، لذا ما آن را اغلب در ساختار تصویر به کار می بریم. از برخورد خطوط طلایی سه گانه افقی با خطوط سه گانه عمودی، چهار نقطه پدید می آید که از نقاط قابل تأکید و با ارزش در سطح کادر می باشند و به ” نقاط طلایی ” معروف هستند. موضوع اصلی تصویر را می توان در روی یکی از این نقاط جاسازی کرد.
گاهی به جای یک موضوع، دو موضوع در اختیار داریم. سعی می کنیم هر دو موضوع را بر روی نقاط طلایی قرار دهیم. در عمل می توان برای مثال یک موضوع را در ۵/۲ و یا ۳/۱ پهنای کادر از سمت چپ و در ۵/۲ و یا ۳/۱ ارتفاع کادر از پایین قرار داد. ساده تر آنکه، موضوع اصلی در محدوده ۳/۱ قطر از هر سمت قرار می گیرد. باین ترتیب، یک موضوع در پیش زمینه و دیگری در میان زمینه یا در پس زمینه قرار می گیرد. در صورتیکه جهت نگاه و جهت حرکت متوجه ۳/۲ فضای جلو باشد، هماهنگی بیشتری بین تمام کادر و اجزاء به وجود می آید.

برش طلایی

18. نسبت عددی؛ این عنوان نسبتی از اندازه گیری را در نظر می اورد، و ابتدا از نسبت های پیکر انسان پیروی می کند و تا تنظیم آرایش آثار هنری پیش می رود. بر حسب آن، " خط، سطح و یا مکان " طبق برش طلایی تقسیم بندی می شوند،

برش طلایی ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۴۴