پس زمینه در عکس تقریباً ۳/۱ بالای کادر را به خود اختصاص داده است، شامل دورترین قسمت موضوع نسبت به بیننده است و توازنی با سایر قسمت های کادر برقرار می کند، مانند آسمان، ابرها، خورشید، ماه و ستارگان، کوهستان ها و تأسیسات در دور دست و غیره. هر چقدر مکان عکاسی محدودتر باشد، فاصله پس زمینه از پیش زمینه نیز محدودتر می شود. ( در مکان های داخلی، پس زمینه موضوع می تواند کمی با پیش زمینه فاصله داشته باشد. مانند دیوار پشت سر، درب، ستون، آدم ها و سایر موارد. )

قانون کلاسیک

13. اصول کار؛ در این حالت ساختار عکس بر مبنای طبقه بندی " عمق موضوع " و بر اساس قانون کلاسیک انجام می گیرد. یک عکس دارای دو بعد طول و عرض است، در حالی که چشم انسان طبیعت و اشیاء را سه بعدی، یعنی با عمق می بیند. در

قانون کلاسیک ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۳۹

نقطه دید

1. تفکیک موضوعات اصلی و فرعی از یکدیگر ؛ یکی از رایج ترین اشتباهات عکاسان تازه کار عدم تفکیک موضوعات اصلی و فرعی در کادربندی است، وقتی در یک عکس موضوعات اصلی و فرعی از یکدیگر تفکیک نشوند، در یکدیگر تداخل کرده و موضوع عکس را مخدوش می سازند. لذا

نقطه دید ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۱۷